Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

8 Oś priorytetowa – Rynek pracy

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne

Typ Projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym region

Kwota projektu ogółem: 655 822,50 PLN w tym:

kwota dofinansowania: 623 031,37 PLN

wkład własny: 32 791, 13 PLN

Realizacja projektu:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2018-09-01

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2021-08-31

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” przyczyni się do przywrócenia Uczestnikom Projektu (UP) (w wieku aktywności zawodowej) tj. osobom z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej jak również zwiększenie ich wiedzy na temat profilaktyki chorób narządu ruchu poprzez zapewnienie rehabilitacji (4-8 tygodni minimum 3x w tygodniu po 2h-120 min., co najmniej 7 procedur z zakresu fizjoterapii w tym nie mniej niż 4 z zakresu kinezyterapii – w przypadku bezwzględnego przeciwwskazania do stosowania fizykoterapii dopuszcza się zlecenie mniej niż 5 procedur), w razie potrzeby porady lekarskiej lub/i fizjoterapeutycznej oraz program edukacyjnym(min. 2 spotkania po 45 minut). Grupa docelowa objęta projektem tj. 240 osób. Wsparcie dla UP będzie dostępne od poniedziałku do piątku, w tym 2 dni tygodniowo do 18 oraz w jedną sobotę w miesiącu przez 6 godzin. W ramach projektu UP będą mieli również możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdu w uzasadnionych przypadkach (np. gdy nie jest możliwy dojazd UP z niepełnosprawnościami lub nie jest możliwy dojazd dostępnymi środkami komunikacji miejskiej). Przewidywane rezultaty:

–        liczba osób objętych programem zdrowotnym – 240 osób,

–        liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 72 osoby,

–        liczba osób które po zakończeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 128 osób.

 

Zakres rzeczowy obejmie następujące zadania:

Zadanie 1 – Kwalifikacja pacjenta do programu wraz z poradami lekarskimi i fizjoterapeutycznymi

Zadanie 2 – Rehabilitacja pacjentów – świadczenia rehabilitacyjne

Zadanie 3 – Edukacja pacjentów – program edukacyjny

Zadanie 4 – Zwrot kosztów dojazdu UP

Zadanie  5 – Promocja projektu

Zadanie6 – Koszty pośrednie

 

Celem projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” jest:

–        zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych,

–        wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

–        bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy,

–        zapobieganie przerywaniu aktywności zawodowej z przyczyn zdrowotnych poprzez przywrócenie Uczestnikom Projektu (UP) tj. osobom z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie i realizację kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi wykonywanie

–        pracy zawodowej,

–        zwiększenie liczby osób w wieku aktywności zawodowej z określonymi dysfunkcjami narządu ruchu, którym zostaną udzielone porada lekarska, porada fizjoterapeutyczna, określone świadczenia rehabilitacyjne pod nadzorem zespołu rehabilitacyjnego z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego,

–         zwiększenie wiedzy osób w wieku aktywności zawodowej z określonymi dysfunkcjami narządu ruchu na temat profilaktyki chorób narządu ruchu – działania prozdrowotne (programy edukacyjne).

 

Cel bezpośredni projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji przez MSOR zadań, wyodrębnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Więcej informacji pod numerami telefonów     513 729 227
12 428 73 04

 

Dokumenty związane z uczestnictwem w programie „Sprawny Pracownik” można składać osobiście w budynku numer 5, pokój numer 15,  w godzinach:

Wtorek:      10.00 – 16.30
Środa:        10:00 – 16.25
Czwartek:   09:00 – 15.00

 

WZORY DOKUMENTÓW:

Deklaracja uczestnictwa
Deklaracja uczestnictwa (wersja edytowalna)

Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (wersja edytowalna)

Oświadczenie Uczestnika Projektu
Oświadczenie Uczestnika Projektu (wersja edytowalna)

Ogólna informacja RODO
Ogólna informacja RODO (wersja edytowalna)