Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
im. prof. Bogusława Frańczuka dla
zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19

 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 14: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce

Działanie 14.1: REACT-EU dla zdrowia

 

Kwota projektu ogółem: 12 876 941,07 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 12 575 560,70 PLN

Kwota dofinansowania: 9 998 828,27 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 2 576 732,43 PLN

 

Realizacja projektu:

Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-07-2022
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 29-12-2023

Głównym celem projektu jest poprawa  i zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego warunków pobytu leczenia pacjentów na oddziale chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji oraz wzrost jakości i dostępności usług świadczonych poprzez przebudowę istniejącego budynku szpitalnego nr 2 oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego

Funkcjonalność przebudowywanego budynku nr 2 ma umożliwiać w krótkim czasie adaptację całego oddziału na oddział zakaźny (32 łóżkowy + 5 sal septycznych, posiadające specjalne śluzy zgodne z standardem oddziału zakaźnego i włączenie go do działań operacyjnych polityki regionalnej i krajowej w przypadku wystąpienia pandemii). Dodatkowo planowane utworzenie specjalistycznych sal septycznych jest niezbędne, aby w przypadkach podejrzeń zakażeń pacjentów różnymi patogenami (np. SARS CoV-2) zapewnić bezpieczne i efektywne leczenie a przed wszystkim zapewnienie ciągłości funkcjonowania oddziału.

Efekty bezpośrednie związane z realizacją tego celu to:

 1. element działań naprawczych organizacji funkcjonowania szpitala w kontekście pandemii COVID-19 oraz zwiększenie jego odporności aby zachować ciągłość udzielanych profilowych świadczeń medycznych,
 2. optymalizacja wykorzystania dostępnej infrastruktury szpitala (pomieszczenia, łóżka),
 3. zwiększenie liczby realizowanych świadczeń zabiegowych, w szczególnie w zakresie endoprotezoplastyki stawów,
 4. skrócenie czasu hospitalizacji a tym samym umożliwienie przyjęcia większej liczby pacjentów
 5. optymalizację wykorzystania dostępnej i posiadanej bazy kadr medycznych szpitala
 6. optymalizacja funkcjonowania i dalszy rozwój opieki koordynowanej i kompleksowej w szpitalu nad chorym z zakresu endoprotezoplastyki (w tym również obejmującej również rehabilitację pacjentów po przebyciu COVID-19 jako choroby współistniejącej).
 7. poprawa warunków dla utworzenia w MSOR ośrodka referencyjnego w zakresie realizacji zabiegów endoprotezoplastyki stawów, w szczególności endoprotezoplastyki rewizyjnej.
 8. poprawa warunków dydaktycznych wnioskodawcy – MSOR jest ośrodkiem prowadzącym specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, fizjoterapii a także kształcenie podyplomowe. Przebudowa budynku poprawi warunki lokalowe i sprzętowe, mające istotny wpływ na realizację celów edukacyjnych i szkoleniowych.
 9. poprawę warunków pracy w szpitalu poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia szpitalnego, poprawę warunków ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego,
 10. nowoczesne rozwiązania organizacyjne i infrastrukturalne wpłyną na mniejsze ryzyko wystąpienia zdarzeń epidemiologicznych (zakażenia wewnątrzszpitalnych i zewnątrzszpitalnych w celu uniknięcia ognisk epidemiczny np. SARS-CoV-2) w celu zapewnienia udzielania ciągłości świadczeń medycznych
 11. poprawa efektywności kosztowej szpitala oraz systemu ochrony zdrowia – poprzez skrócenie czasu hospitalizacji, optymalizacji zasobów, zmniejszenie kosztów społecznych pacjenta oczekującego na zabieg i szybsza jego aktywizacja (w tym zawodowa z możliwością udziału pacjenta w rynku pracy)
 12. projekt stanowi kontynuację/ rozwinięcie projektu Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt stanowi kontynuację rozwoju szpitala o nowoczesną, podnoszącą standard i bezpieczeństwo epidemiologiczne i sanitarne infrastrukturę oddziału jako zaplecze niezbędne dla nowo wybudowanej części obejmującej m.in. 3 łóżka intensywnego nadzoru i 4 łóżka obserwacyjne na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Sąsiadujące ze sobą oddziały zapewnią właściwe zaplecze w kontekście pandemii COVID-19.

Fotogaleria realizacji projektu (kliknij)