Informacja dla Pacjentów w sprawie transportu sanitarnego

1.    Transport sanitarny odbywa się zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 2008 r. nr 164 poz. 1027 t.j. z poźn. zm.) wg. następujących zasad:
a)   Transport bezpłatny na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,
  • wynikających z potrzeb zachowania ciągłości leczenia,
  • osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta,
  • w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

b)    Transport częściowo płatny (Pacjent pokrywa 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego) – przysługuje w przypadku następujących chorób: krwi i narządów krwiotwórczych, nowotworowych, oczu, przemiany materii, psychicznych i zaburzeń zachowania, skóry i tkanki podskórnej, układu krążenia, układu moczowo – płciowego, nerwowego, układu oddechowego, układu ruchu, układu trawiennego, układu wydzielania wewnętrznego, zakaźnie i pasożytnicze oraz urazów i zatruć, wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych, gdy ze zlecenie wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
c)    Transport odpłatny – realizowany jest na zlecenie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadkach niewymienionych w pkt. a) i b)
2.    Kwalifikację pacjenta do rodzaju transportu, o którym mowa ust. 1 ustala lekarz zlecający transport wskazując kwalifikacje w zleceniu na transport.
3.    W celu uzyskania informacji o uprawnieniu do transportu sanitarnego proszę kontaktować się z lekarzem prowadzącym.