Zasady wjazdu i postoju na teren Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

Regulamin wjazdu i postoju na teren Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego    im. prof. Bogusława Frańczuka

§ 1. ORGANIZACJA PARKINGU

1. Parking działa na zasadach krótko- i długo – terminowego wjazdu i parkowania. Kierowcy pojazdów wjeżdżający na Parking muszą pobrać bilet parkingowy lub okazać kartę zbliżeniową pozwalającą na korzystanie.
2. Parking jest obsługiwany przez Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224, Kraków, zwany dalej MSOR
3. Parking składa się z 1 strefy parkowania.
4. Parking działa całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

§ 2. WARUNKI WJAZDU I PARKOWANIA
1. Umowa na wjazd i parkowanie zostaje zawarta z chwilą pobrania biletu i wjazdu na parking, a kończy się wraz z wyjazdem z Parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy.
2. Do korzystania z miejsca parkingowego uprawnia bilet parkingowy..
3. Osoba korzystająca z miejsca parkingowego zwana jest dalej w niniejszym Regulaminie „Korzystającym”.

§ 3. CENA I CZAS PARKOWANIA
1. Opłata za wjazd i postój pojazdu na teren MSOR naliczana jest proporcjonalnie do czasu parkowania, zgodnie z następującymi zasadami:
1) pierwsze 30 minut od wjazdu na teren MSOR jest bezpłatne,
2) po upływie pierwszych bezpłatnych 30 minut opłata wynosi 3 zł brutto,
2) po dokonaniu opłaty za wjazd i postój w kasie automatycznej, Korzystający powinien opuścić parking w czasie 15 min. Jeśli w tym czasie Korzystający nie opuści parkingu, zostanie naliczona opłata za kolejną rozpoczętą godzinę.
2. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem w kasie automatycznej.
3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu Korzystający zobowiązany jest zapłacić oprócz opłaty za postój dodatkową opłatę ryczałtową w wysokości 50 zł brutto.
5. Pojazd może zostać zabrany z Parkingu tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie.
6. Uprawnionymi do bezpłatnego wyjazdu i postoju pojazdu na terenie MSOR są:
a) Pracownicy MSOR oraz osoby, którym zezwolenia udzieli Dyrektor MSOR,
b) Inwalidzi oraz inne osoby uprawnione po okazaniu „Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej” zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym (wymagane jest pobranie biletu i jego późniejsza walidacja w wyznaczonych punktach na terenie szpitala (m.in. sekretariat Dyrektora, rejestracje)
c) Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym,
d) Kierujący pojazdami służb miejskich.
7. MSOR nie gwarantuje wolnych miejsc postojowych Korzystającym wjeżdżającym na teren MSOR.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. MSOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe, w okresie postoju samochodu na terenie MSOR.
2. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym innym Korzystającym i osobom trzecim.
3. Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Działu Administracji MSOR o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody nie później niż przed opuszczeniem Parkingu.
4. Nieprzestrzeganie Regulaminu w zakresie braku poniesienia stosownej opłaty będzie skutkowało zablokowaniem pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty. Pojazdy stwarzające zagrożenie mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Korzystającego.

§ 5. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU
1. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli Korzystający nie dotrzyma niniejszego zobowiązania MSOR zastrzega sobie prawo wezwania odpowiednich służb porządkowych i odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego.
2. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach nieoznaczonych.
3. Zabrania się wnoszenia na teren Parkingu broni, niebezpiecznych materiałów oraz nielegalnych substancji.
4. Korzystający zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania Parkingu oraz stosowania się do poleceń pracowników ochrony i pracowników MSOR.
5. MSOR ma prawo do odmówienia wjazdu pojazdu bez podania przyczyny.
6. W przypadku niezastosowania się do wymogów punktu 3 powyżej, Korzystający zostanie obciążony wszelkimi i pełnymi kosztami związanymi z powstaniem ewentualnej szkody w stosunku do poszkodowanego.
7. Numery rejestracyjne pojazdów zapisywane są w bazie danych systemu parkingowego.

§ 6. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602).
2. Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń prędkości.
3. Na terenie szpitala obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
4. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) palenie i używania otwartego ognia oraz picie alkoholu;
b) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
c) tankowanie pojazdów;
d) pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
e) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
f) pozostawiania w pojeździe zwierząt bez opieki;
g) prowadzenia na terenie parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody MSOR.