Zasady funkcjonowania parkingu niestrzeżonego na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

Poprzez wjazd na teren parkingu Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka korzystający z parkingu zawiera z Dzierżawcą parkingu przeznaczonego do prowadzenia działalności parkingowej, umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych poniżej.

Podstawa:

a)       ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)

b)       decyzja Dyrektora Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka zatwierdzająca niniejsze zasady

§1

Przepisy ogólne

 1. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren parkingu, a  kończy się wraz z wyjazdem
  z parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy.
 2. Całodobowy niestrzeżony parking samochodowy dla pacjentów i odwiedzających o powierzchni 2,881 m² znajduje się po prawej stronie głównej drogi wjazdowej na teren Szpitala.
 3. Na terenie Szpitala, koło budynki nr 15, wydzielono miejsca postojowe dla:

–   osób niepełnosprawnych – dwa miejsca czasowego postoju od 15 minut do 5 godzin,

–   karetek i samochodów sanitarnych – jedno miejsce czasowego postoju od 15 minut do 5 godzin,

–   pracowników.

 1. Opłatę za jednorazowy wjazd na teren Szpitala, niestrzeżone miejsca postojowe nalicza i pobiera
  w maksymalnej wysokości 6,00 zł (bez limitu czasowego) firma zewnętrzna na podstawie zawartej
  ze Szpitalem umowy  na świadczenie polegające na stałym całodobowym dozorze mienia wraz z obsługą parkingu oraz gazów medycznych.  Opłaty za parkowanie obowiązują przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Opłatę za wjazd i postój pobiera pracownik ochrony.
 3. Dowodem uiszczenia należnej opłaty parkingowej jest wystawiony przez pracownika paragon fiskalny.
 4. Z opłat za wjazd i parkowanie zwolnione są pojazdy:

–        uprzywilejowane,

–        osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego dokumentu zgodnego z załączonym wzorem  (Legitymacja inwalidy, Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej) na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym (Dzienni Ustaw 1997, Nr 98, poz. 602, Art. 8.),

–        honorowych dawców krwi,

–        zasłużeni dawcy przeszczepu,

–        kombatanci na podstawie legitymacji ,

–        goście zaproszeni przez Dyrekcję,

–        zaopatrzenie dostarczające towary na podstawie zawartych umów,

–        pojazdy służbowe: m. in. zakładu energetyki, gazowni, wodociągów, zakładów sanitarnych, zakładów komunalnych oraz firm świadczących na podstawie zawartych umów na rzecz Szpitala usług pralniczych, żywienia pacjentów, wywozu odpadów, transportu sanitarnego, dostawy – magazyn

–        taksówki,

–        firmy dzierżawiące obiekty na terenie Szpitala.

 1. Wjazd na teren Szpitala i postój dla karetek, pojazdów przewożących krew oraz innych pojazdów uprzywilejowanych odbywa się na zasadach ogólnie obowiązujących przepisów Ustawy o Ruchu Drogowym.
 2. Wjazd na teren Szpitala i postój na podstawie wydanych zezwoleń przysługuje:

–        pracownikom Szpitala,

–        osobom pozostającym  ze Szpitalem w stosunkach cywilno – prawnych,

–        praktykantom i stażystom  na czas trwania praktyki lub stażu.

 1. Wydane zezwolenie stanowi imienna karta identyfikacyjna stanowiąca załącznik do zasady wjazdu
  i postoju na teren Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczukai.
 2. Ewidencję wydawanych zezwoleń prowadzi upoważniony pracownik Działu Administracji.
 3. Pracownicy Szpitala, osoby pozostające w stosunkach cywilno – prawnych, praktykanci oraz stażyści zobowiązani są do przestrzegania zasad wjazdu i postoju, wjeżdżając na teren i wyjeżdżając z terenu Szpitala.
 4. W przypadku niezastosowania się do przepisów niniejszych zasad, przepisów praw powszechnie obowiązującego lub poleceń ochrony, wyzywana będzie Straż Miejska  lub Policja w celu nałożenia przewidzianych prawem sankcji do odholowaniu pojazdu włącznie, a kosztami związanymi z usunięciem pojazdu obciążony zostanie właściciel.

§2

Zasady korzystania z parkingu

 1. Osoby wjeżdżające na teren Szpitala obowiązkowo powinny zatrzymać się przed szlabanem przy bramie wjazdowej w celu dokonania opłaty za wjazd na teren Szpitala i pobrania paragonu.
 2. Na drogach wewnętrznych Szpitala oraz parkingach obowiązują przepisy ustawy o Ruchu Drogowym oraz niniejsze zasady jak również stosowanie się do poleceń pracowników ochrony lub innych upoważnionych pracowników Szpitala.
 3. Kierowcy pojazdów zobowiązani są do pozostawiania pojazdów na parkingu.
 4. Zabrania się pozostawiania pojazdów na chodnikach, drogach dojazdowych przy budynkach i bramach, drogach pożarowych, podjazdach dla karetek oraz w miejscach gdzie mogą powodować utrudnienia lub ograniczyć ruch pojazdów i pieszych lub dostęp do budynków i infrastruktury Szpitala.

§3

Odpowiedzialność użytkownika parkingu

 1. Korzystający z parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 2. Korzystający z parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania  pracownika ochrony o takowym zdarzeniu, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
 3. Kierowca jest zobowiązany do zabezpieczenia zaparkowanego pojazdu przed kradzieżą lub włamaniem tj. zamknięcie wszystkich drzwi, okien, bagażnika oraz włączenie ewentualnego systemu alarmowego.

§4

Odpowiedzialność dzierżawcy prowadzącego działalność parkingową

 1. Dzierżawca ani Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani pozostawione w nich mienie na skutek np.

–        włamania do pojazdu,

–        kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia,

–        działań kierujących pojazdami,

–        aktów wandalizmu,

–        innych zdarzeń.

 1. Dzierżawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez korzystających z parkingu bądź osoby trzecie.
 2. Dzierżawca nie ponosi odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych np. piorun, gradobicie itp.
 3. Dzierżawca parkingu może odmówić przyjęcie pojazdu na parking w przypadku gdy:

–        parking jest pełen,

–        pojazd jest w złym stanie technicznym,

–        trwają roboty budowlane,

–        bez podania przyczyny.

§5

Przepisy bezpieczeństwa

 1. Podczas wjazdu i wyjazdu z terenu Szpitala należy zachować szczególną ostrożność. Szlaban zamyka się po każdym przejeżdżającym pojazdem, zabronione jest więc przejeżdżanie przez bramę bezpośrednio za pojazdem przejeżdżającym, bez zatrzymania się przed szlabanem.
 2. Na terenie parkingu nie wolno poruszać się z prędkością większą
 3. Prędkość jazdy na terenie parkingu zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym.
 4. Na terenie parkingu bezwzględnie zabronione jest:

–        dokonywanie napraw,

–        tankowanie paliwa,

–        wymiana płynów,

–        mycie pojazdów.,

–        pozostawianie pojazdów z włączonym silnikiem i nieodpowiednio zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem  lub stoczeniem z miejsca parkingowego.,

–        parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub innymi uszkodzeniami mogącymi powodować uszkodzenie parkingu.

§6

 1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na zasady określone powyżej i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Zasady funkcjonowania parkingu niestrzeżonego na terenie Szpitala dostępne są na stronie internetowej Szpitala www.kcr.pl.

§7

Zmiany do niniejszych zasad ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.