Zintegrowany System Zarządzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, obejmuje swoim zakresem System Zarządzania Jakością oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, które zostały ustanowione w naszym Centrum, i jest przeznaczony do wykazania zgodności Systemu z wymaganiami normy ISO 9001 oraz wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Zintegrowany System Zarządzania oparto na podejściu procesowym. Takie podejście pozwala ciągle doskonalić działalność Centrum, zapobiegać powstaniu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu oraz weryfikować, czy założone cele są osiągane. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedstawia Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania (podstawowy dokument opisujący ZSZ) oraz procedury opisujące procesy i czynności w Centrum.

Dyrektor Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w 2008 roku podjęła decyzję o wdrożeniu w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN – EN ISO 9001:2000. Uznano, że System Zarządzania Jakością przyczyni się do poprawy funkcjonowania Centrum oraz zadowolenia naszych pacjentów. 9 stycznia 2009 r. został przyznany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie:

  • udzielania świadczeń opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruch, anestezjologii i intensywnej terapii oraz Rehabilitacji medycznej,
  • świadczenia usług ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej i rehabilitacji leczniczej,
  • udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

W 2009 roku wdrożono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym którego rozwiązania zwiększają zaufanie do funkcjonowania Centrum oraz przyczyniają się do minimalizacji ryzyk wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym. W związku ustanowieniem Systemu zostało utworzone stanowisko Doradcy etycznego. Kontakt z Doradcą możliwy jest drogą elektroniczną poprzez specjalne konto doradzca.etyczny@kcr.pl lub bezpośrednio pod nr telefonu (12) 42 87 351.

Podstawową korzyścią z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest orientacja na pacjenta i doskonalenie jakości świadczonych dla niego usług. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii dopełnia starań by zapewnić profesjonalną obsługę pacjentów w przyjaznej i życzliwej atmosferze.