Posiadamy ceryfikat w zakresie Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodny z normą PN-ISO 37001:2017-05 to system zarządzania, który poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur oraz zasad pozwala przeciwdziałać wystąpieniu zjawiska korupcji oraz skutecznie zarządzać w przypadku jego wystąpienia. Jest to norma, której zadaniem jest wprowadzenie systemowego podejścia do zagrożeń korupcyjnych, z którymi wiele organizacji ma na co dzień do czynienia

Dyrekcja Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka podjęła starania o uzyskanie tego ceryfikatu zgodnie wymaganiami normy i w dniu 12.08.2021 r. uzyskała potwierdzenie jego spełnienia.

KORUPCJA to: oferowanie, obiecywanie, dawanie, przyjmowanie lub nakłanianie do nienależnej korzyści o dowolnej wartości (która może być finansowa lub niefinansowa), z naruszeniem obowiązującego prawa, jako zachęta lub nagroda dla osoby działającej lub powstrzymującej się od działania w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Posiadanie wdrożonego przez nasz Szpital systemu zarządzania antykorupcyjnego jest znakiem dla kontrahentów i interesariuszy, że organizacja działa zgodnie z prawem i przyjętym kodeksem etyki oraz że potępia działania niezgodne z tymi regulacjami.

W wyniku przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą audytu nasz Szpital uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 37001:2017-05.

Wśród najważniejszych wymagań normy znajdują się m.in.:

 1. określenie kontekstu organizacji w tym zidentyfikowanie interesariuszy i ich oczekiwań oraz określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają lub mogą mieć wpływ na organizację – zarówno negatywny jak i pozytywny,
 2. identyfikacja zagrożeń i możliwości oraz przeprowadzenie oceny poziomu ryzyka i szans odnoszących się do korupcji i nadużyć,
 3. zaplanowanie działań, które mają na celu eliminację lub redukcję poziomu ryzyka dla poszczególnych zagrożeń lub mają na celu wykorzystanie szans,
 4. określenie procesów, opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji systemowych (procedur i instrukcji) oraz jednoznaczne określenie roli pracowników i innych osób pracujących w imieniu organizacji w tych procesach ze wskazaniem ich zadań odpowiedzialności i uprawnień,
 5. szkolenie pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz organizacji w celu zapewnienia ich odpowiedniej świadomości z zakresu zagrożeń korupcyjnych, przeciwdziałania im oraz reagowania na nie w przypadku ich wystąpienia

 

Gdzie możesz zgłosić informacje o korupcji

O każdym przypadku korupcji możesz poinformować:

 1. Policję,
 2. prokuraturę,
 3. Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Uwaga: możesz powiadomić CBA o korupcji bez wychodzenia z domu: telefon: 800 808 808,e-mail: sygnal@cba.gov.pl

Pamiętaj, że o korupcji możesz także powiadomić MSOR.

 1. pisemnie
 2. elektronicznie na adres: office@kcr.pl
 3. telefonicznie na nr tel.: 12-42-87-304
 4. osobiście w biurze Dyrektora

Zdarzenie może zostać zgłoszone anonimowo!

Jednakże należy mieć na uwadze ograniczenia w ramach kontaktu anonimowego, bowiem w niektórych przypadkach przedstawienie nam informacji anonimowo może utrudniać specjalnie powołane Komisji do zbadania zdarzenia podjęcie działań. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony stan faktyczny nie jest wystarczający do podjęcia interwencji, a nie mamy możliwości skontaktowania się z osobą anonimowo informującą (np. informacja została przekazana listownie bez wskazania nadawcy lub bez ujawniania tożsamości). W tego rodzaju sytuacjach przekazanie informacji anonimowo może uniemożliwiać bądź powodować znaczne wydłużenie czasu koniecznego do pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Korupcja szkodzi zdrowiu

W świetle polskiego prawa zarówno wręczający, jak i przyjmujący łapówkę popełnia przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dla odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia:

 • na jakim etapie procesu leczenia łapówka jest wręczana, w szczególności to, że jest ona wręczana po zakończonym leczeniu;
 • wartość materialna łapówki.

Łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np.: butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

Osoba, która wręczyła łapówkę może jednak uniknąć odpowiedzialności karnej jeśli zawiadomi o okolicznościach zdarzenia organa ścigania (Policję, Prokuraturę lub Centralne Biuro Antykorupcyjne). Zawiadomienie o przestępstwie korupcji jest społecznym obowiązkiem każdego z nas. W interesie każdego uczestnika systemu opieki zdrowotnej jest, by korupcja zniknęła z naszego życia, dlatego powinniśmy podejmować działania zmierzające do jej ograniczenia.

Korupcja jest przestępstwem, które ma społecznie wysoką szkodliwość, gdyż uderza w cały system ochrony zdrowia. Uderza w dobro pacjentów, a tym samym szkodzi zdrowiu.

Korupcja

 • ogranicza dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • powoduje zakłócenia w systemie kolejkowym, gdyż wręczenie łapówki często prowadzi do przyśpieszenia uzyskania porady lekarskiej bądź zabiegu medycznego,
 • naraża cały system na straty finansowe,
 • powoduje, że pacjent płaci podwójnie za świadczenia, które przysługują mu bezpłatnie z tytułu opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • podważa zaufanie do uczciwych członków personelu medycznego.

W rezultacie to my wszyscy płacimy za oszustwa i korupcję w ochronie zdrowia. Jej skutki dotykają każdego z nas, każdego uczciwego pacjenta i każdego uczciwego pracownika służby zdrowia. Dlatego wszyscy musimy powiedzieć korupcji stanowcze nie! Niech korupcja przestanie być rakiem systemu ochrony zdrowia.

Jeśli masz informacje o korupcji nie wahaj się zawiadomić o niej jak najszybciej właściwe organa ścigania. Zawiadomienie o przestępstwie możesz złożyć w dowolnej jednostce Policji, Prokuratury bądź do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Pacjencie, nie wręczaj jakichkolwiek „dowodów wdzięczności” pracownikom służby zdrowia za udzielone przez nich świadczenia medyczne. Pamiętaj, że otrzymują oni za swoją pracę wynagrodzenie od pracodawcy, zaś każdy z nas ma prawo do dostępu do leczenia na równych i jednakowych zasadach. Bądź uczciwy wobec siebie i innych pacjentów, którzy tak samo jak Ty potrzebują opieki zdrowotnej.

Pracowniku służby zdrowia, nie przyjmuj jakichkolwiek „dowodów wdzięczności” od pacjentów.