Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 49/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz w związku z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524) została udzielona Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Akredytacja Ministra Zdrowia, która potwierdza spełnienie przez naszą placówkę standardów jakości dla lecznictwa szpitalnego.

W wyniku dokonanej oceny punktowej jednostka nasza uzyskała 81% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ. z 2010 r. Nr 2, poz.24) co pozwoliło nam uzyskać już po raz czwarty certyfikat ważny na 3 lata. Do udzielenia akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów. Pierwszą Akredytację Szpital przechodził w grudniu 2009 roku. Kolejne, pozytywnie zaopiniowane wizyty akredytacyjne odbywały się w roku 2013 i 2016.

Ostatnia wizyta akredytacyjna odbyła się w dniach 15-17 maja 2019 roku i zakończyła się przyznaniem po raz kolejny akredytacji na okres 3 lat, nadaniem Statusu Szpitala Akredytowanego i Certyfikatu Akredytacji.

Uzyskanie statusu Szpitala Akredytowanego po raz kolejny jest wielkim sukcesem całej załogi naszego Szpitala i potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjenta. Dzięki procesowi akredytacji szpital poprawił swoją pracę i na bieżąco się doskonali, a to przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa zarówno pacjentów i pracowników szpitala.