Świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej przysługujące w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kierujący ubezpieczonego do lekarza specjalisty, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania. W przypadku, gdy Pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wystawia lekarz poradni.
Bez skierowania udzielane są świadczenia zdrowotne w razie wypadku, urazu, porodu, zatruć lub stanu zagrożenia życia.
W przypadku Pacjentów nie objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE, świadczenia udzielane są na koszt pacjenta lub w przypadkach określonych w ustawie ze środków budżetu państwa.
Rejestracja Pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia:

 • Osobistego,
 • Telefonicznego,
 • Za pośrednictwem osoby trzeciej.

Rejestracja w Poradni i Gabinetach Rehabilitacyjnych odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 18:00.
Rejestracja Pacjentów w Poradni Urazowo – Ortopedycznej odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00, na wizytę Pacjent zgłasza się z aktualnym zdjęciem RTG.
Pracownik rejestracji ustala z pacjentem bądź osobą dokonującą rejestracji datę oraz przybliżoną godzinę przyjęcia przez lekarza.
Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach wyznaczonych indywidualnie i według kolejności rejestracji.
W sytuacji, kiedy świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia się Pacjenta do poradni, pracownik rejestracji ustawowo zobowiązany jest do wpisania chorego na listę oczekujących, prowadzoną zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Pacjent zostaje umieszczony w kolejce oczekujących, jako zakwalifikowany jednocześnie do jednej z kategorii medycznych jako:

 • „przypadek pilny” – kiedy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na stan zdrowia chorego, który jednakże nie jest traktowany jako „stan nagły”
 • „przypadek stabilny” – jeżeli nie jest to stan nagły, ani przypadek, który zalicza się do kategorii „pilny”.

Pacjent przyjmowany musi posiadać ze sobą:

 • Dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Dokument tożsamości,
 • Skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zawierające rozpoznanie i cel wizyty,
 • Dowody wcześniejszego leczenia jak kartę/y informacyjną/e z leczenia szpitalnego, wyniki badań, zdjęcia RTG itp. umożliwiające szybkie postawienie diagnozy i zastosowania właściwego leczenia.

Prowadzona dokumentacja zawierająca dane osobowe i medyczne Pacjentów podlega ochronie. Świadczenia udzielane są w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący zapewnienie wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, innych badań lub procedur medycznych, związanych z udzielaniem tych świadczeń, na które skierowanie wydaje oraz pokrywa ich koszty świadczeniodawca.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy (w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju).