Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otwiera od 1 października 2016 r., Dzienny Dom Opieki Medycznej  w Krakowie przy ul. Emaus 18.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług w zakresie opieki nad 60 osobami starszymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej przy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do końca marca 2018 r. na terenie kraju poprzez:

 • zakup wysokiej jakości sprzętu do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych/ usprawniających,
 • zapewnienie 15 miejsc przez minimum 30 dni do maksymalnie 120 dni pobytu dla 60 osób starszych w tym 40 kobiet,
 • zapewnienie opieki we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach dostosowanych dla potrzeb pacjentów i ich rodzin,
 • bogatą ofertę zakresu świadczeń – rehabilitacja, terapia zajęciowa, edukacja pacjentów
  ich rodzin do kontynuacji opieki, specjalistyczna opieka pielęgniarska i lekarska.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 026 758,60 PLN  w tym:

dostosowanie i doposażenie w sprzęt
 151 790,00  PLN
prowadzenie dziennego domu opieki medycznej
 686 612,17  PLN
działania edukacyjne
 17 230,00  PLN
w tym wartość dofinansowania ze środków UE  995 955,85 PLN

Planowane efekty

 • liczba pacjentów którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie – 60
 • liczba osób powyżej 65 roku życia, które ostały objęte opieka w ramach programu – 45
 • odsetek osób korzystających z usług Dziennego Domu Opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki – 80
 • liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami de instytucjonalizacji opieki nad osobami niezależnymi – 1

Kto może być pacjentem dziennego domu opieki medycznej

Pacjentami będą osoby niesamodzielne, w szczególności osoby powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęte:

 • osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających
  i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia  i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 • osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego.

Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia,a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy  w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów, oraz posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,  z późn. zm.).

Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej

Ze względu na charakter opieki świadczonej w dziennym domu opieki medycznej, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Zasady kwalifikowania i tryb kierowania do dziennego domu opieki medycznej                      

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2). Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Ile wynosi czas pobytu

 • od 30 do 120 dni,
 • od 4 do 8h dziennie,
 • 5 dni w tygodniu.

Jaki jest zakres udzielanych świadczeń

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samo pielęgnacji,
 • konsultacje z lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • działania edukacyjne dla rodzin,
 • wsparcie psychologiczne,

Poza ww. świadczeniami, pacjentom zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie – gorący posiłek.

Ile wynosi odpłatność          

 • pobyt finansowany jest ze środków publicznych.

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje i złożyć skierowanie

 • Sekretariat Dziennego Domu Opieki Medycznej, Ul. Emaus 18, 30-213 Kraków, tel: 12 44 67 816. Godziny otwarcia: 7:00 – 16:00.
 • Sekretariat Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, tel: 12 42 87 304. Godziny otwarcia 7:30 – 15:05.
 • Osoba do kontaktu: Mirosław Gierka, tel: 12 44 67 816
 • Dokumenty na podstawie których nastąpi kwalifikacja i rekrutacja pacjentów:
  • skierowanie do DDOM (załącznik nr 1),
  • karta oceny stanu klinicznego sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2).

Załącznik nr 1 – Skierowanie – doc

Załącznik nr 1 – Skierowanie – pdf

Załącznik nr 2 – Skala Barthel – doc

Załącznik nr 2 – Skala Barthel – pdf