Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 12 Priorytetowa Infrastruktura Społeczna,

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura zdrowia

Kwota projektu ogółem: 16 070 135,99 PLN w tym:

kwota dofinansowania: 9 810 066,60 PLN

budżet Województwa: 3 100 000,00  PLN

inne: 3 160 069,39 zł (wkład własny i PFRON)

 

Realizacja projektu:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 29-04-2015

Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-09-2017

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31-12-2018

Krótki opis projektu:

Projekt pn. Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym obejmuje przebudowę i modernizację obiektu infrastruktury ochrony zdrowia i jego wyposażenie w sprzęt medyczny. Zakres rzeczowy, odpowiadający na zdiagnozowane problemy i potrzeby zdrowotne w Województwie Małopolskim obejmie następujące zadania:

Zadanie 1 – Dokumentacja

Zadanie 2 – Roboty budowlane i instalacyjne

Zadanie 3 – Wyposażenie

Zadanie 4 – Sprzęt medyczny

Zadanie 5 – Nadzór autorski

Zadanie 6 – Inwestor zastępczy

Zadanie 7 – Promocja projektu

Zadanie 8 – Koszty pośrednie

Celem projektu pn. Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym jest:

– poprawa efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia WM poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców do usług zdrowotnych w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej i chorób układu kostno-stawowego,

– zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego, szczególnie w kontekście wzrastającej liczby osób starszych oraz rosnącej wraz z wiekiem społeczeństwa liczby głównych grup pacjentów, co pozwoli na zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych i biernych zawodowo na terenie WM,

– zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywizacji zawodowej chorych oraz osób sprawujących bezpośrednią nad nim opiekę, skrócenie czasu pobytu pacjenta w KCRiO,

– zapewnienie kompleksowej opieki nad chorym (obejmującej również rehabilitację), co umożliwi szybszy powrót chorego do sprawności oraz zapobiegnie jego wykluczeniu i umożliwi szybszą aktywność zawodową czy społeczną (osoby sprawujące faktyczną opiekę nad chorym będą mogły w krótszym czasie powrócić do aktywności zawodowej i społecznej), poprawa komfortu życia pacjentów, uwalnia ich od bólu, poprawia samodzielność i umożliwia uniezależnienie się od wsparcia osób trzecich,

– poprawy efektywności kosztowej oraz systemu ochrony zdrowia – poprzez zmniejszenie kosztów społecznych (szacunkowy koszt 2 letniego oczekiwania pacjenta na zabieg alloplastyki stanowi 2 krotnie wyższy koszt, niż sama jego wartość. Mowa tu m.in. o kosztach po stronie NFZ, ZUS czy kosztach własnych pacjenta oraz kosztach opieki (wprowadzenia ścieżek pacjentów wskazuje się na zmniejszenie kosztów opieki, bez jednoczesnego pogorszenia jakości opieki),

– poprawa stopnia innowacyjności służby zdrowia w WM – poprzez możliwość rozszerzenia działalności leczniczej wnioskodawcy o nowy model świadczenia (opieka kompleksowa i koordynowana) podwyższenie jakości oraz dostępności usług świadczonych poprzez przebudowę istniejącego budynku nr 7 oraz zakup niezbędnego wyposażenia i aparatury medycznej.

Cel bezpośredni projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji przez KCRiO zadań, wyodrębnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prowadzących do przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym oraz wyposażenia inwestycji w sprzęt medyczny.

Projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i na każdym etapie będzie zachowywał zasadę równości mężczyzn i kobiet oraz w żaden sposób nie będzie dyskryminował ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, zarówno w zakresie dostępu do świadczonych w przebudowanym budynku nr 7 usług medycznych oraz w dostępie do infrastruktury powstałej w ramach projektu. Budynek przebudowany w ramach projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania nie

zastosowano odstępstw od wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych.

Budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością częściową, nie będzie zawierał żadnych elementów/ cech stanowiących bariery w jego użytkowaniu dla osób z niepełnosprawnościami.

Przewiduje się wewnętrzną drogę dojazdową umożliwiającą dojazd pod same drzwi wejściowe do budynku bez bariery urbanistycznej, czyli ograniczenia uniemożliwiającego lub utrudniającego osobom niepełnosprawnym dojazd. Projektowane chodniki będą miały szerokość do 2,5 m a na przejściach i przejazdach zastosowane będą krawężniki najazdowe. Budynek wyposażony będzie w windę. Łazienki zarówno dla kobiet jak i mężczyzn dostosowane będą dla osób niepełnosprawnych (miski ustępowe, umywalki, uchwyty, poręcze dla niepełnosprawnych).

Fotogaleria realizacji projektu (kliknij)