Informujemy, że z dniem 30 września 2020 r. dobiegła końca realizacja Projektu “Dom Dziennej Opieki Medycznej” – Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020” w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania pobytu w DDOM ze środków projektu.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały
osiągnięte:

– liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach projektu – 10 miejsc;
– liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie – min 50 osób
– odsetek osób korzystających z usł DDOM pozytywnie oceniającego funkcjonowanie DDOM min.80%.

Szpital podejmuje wszelkie działania celem zapewnienia finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub z innych środków publicznych. Do czasu uzyskania finansowania ze środków publicznych, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia, usługi DDOM świadczone są odpłatnie (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia DDOM, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 12 428 73 04.

Szczegółowe informacje o działalności DDOM w okresie trwałości projektu


INFORMACJE O PROJEKCIE DOM DZIENNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś priorytetowa – Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Typ Projektu E: Rozwój opieki długoterminowej

Kwota projektu ogółem: 1 ,225 378,75 PLN w tym:

kwota dofinansowania: 1 135 926,15 PLN

wkład własny: 89 452, 60 PLN

Realizacja projektu:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2018-09-01

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2020-08-31

Realizacja projektu została wydłużona do dnia 2020-09-30.

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje utworzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej (DDOM), wyodrębnioną strukturalnie część podmiotu leczniczego, posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z MOW NFZ, w którym zapewni się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych osobom zależnym (niesamodzielnym, w tym osobom starszym powyżej 65 roku życia) których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS,
a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym – 10 miejsc pobytu dziennego. W DDOM zapewniona zostanie opieka personelu medycznego: pielęgniarska, lekarska (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista geriatra), fizjoterapeuta, opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego, psychologa, logopedy, wyżywienie, bezpłatny dojazd/transport (w razie potrzeby), edukacja rodziny i opiekunów Uczestników projektu (UP) do kontynuacji opieki.

Zakres rzeczowy obejmie następujące zadania:

Zadanie 1 – Prowadzenie DDOM

Zadanie 2 – Działania edukacyjne na rzecz opiekunów/rodziny osób starszych w DDOM oraz innych opiekunów osób starszych

Celem projektu pn. „Domu Dziennej Opieki Medycznej” jest:

– większa dostępność usług społecznych,

– większa dostępność usług zdrowotnych,

– poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi (50% UP powyżej 65 r.ż.), poprzez utworzenie DDOM w którym sprawowana będzie opieka skierowana do osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS, jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,

– poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej,

– zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym,

– przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki co jest możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego.

Cel bezpośredni projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji zadań, wyodrębnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zapraszamy chętnych do skorzystania ze świadczeń Domu Dziennej Opieki Medycznej!