Celem Fundacji na rzecz rozwoju Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności wspomagania i rozwój działalności leczniczej, profilaktycznej oraz naukowo – badawczej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i modernizacją aparatury i urządzeń medycznych Centrum
  • finansowanie wydatków związanych z zakupem, naprawą i modernizacją aparatury i urządzeń niemedycznych Centrum
  • finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń Centrum
  • finansowanie wydatków związanych z zakupem do Centrum wyposażenia poprawiającego komfort pobytu pacjentów Centrum
  • pomoc rzeczową dla Centrum
  • finansowanie wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną, promocją zdrowia i zapobieganie chorobom
  • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o zadaniach i działalności Fundacji oraz Centrum
  • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą
  • organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla pacjentów Centrum.