„Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

1.      Wartość Projektu:

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 38 175 062,00 zł w tym:

Źródła finansowania: EU – 19 194 487,16 zł,

Budżet Województwa –  10 400 000,00 zł,

Inne (wkład własny, PFRON): 8 580 575,16 zł

 

 

2.      Opis Projektu:

 

Projekt dotyczy Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji w ramach którego funkcjonują Blok Operacyjny wraz z Centralną Sterylizatornią oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Obejmuje też Bank Krwi, Pracownię Diagnostyki Obrazowej i Izbę przyjęć.

Inwestycja obejmuje rozbiórkę budynku nr 11 oraz rozbudowę i przebudowę budynku nr 2 na budynek bloku operacyjnego wraz z zapleczem obejmujący:

 • Blok Operacyjny: 3 sale,
 • Salę wybudzeniową: 4 łóżka,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 3 łóżka,
 • Izolatka: 1 łóżko,
 • Centralna Sterylizacja,
 • pracownię RTG, USG i Densytometrii,
 • łącznik i inne wymagane pomieszczenia towarzyszące,

oraz adaptację pomieszczeń w budynku nr 2 w zakresie wykonania Izby Przyjęć, Banku Krwi i izolatki.

W ramach inwestycji planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia i aparatury medycznej, wykonanie niezbędnych robót budowlanych, instalacyjnych oraz zagospodarowanie otoczenia z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych – wyposażony w pochylnię dla niepełnosprawnych, dźwig szpitalny, na każdej kondygnacji sanitariaty dla os. niepełnosprawnych z powierzchnią manewrową, kompletem poręczy, ceramiką przystosowaną dla ich potrzeb.

Realizacja zakresu rzeczowego będzie przebiegała w podziale na następujące zadania:

Zadanie 1 – Dokumentacja

Zadanie 2 – Roboty budowlane i instalacyjne

Zadanie 3 – Wyposażenie

Zadanie 4 – Nadzór autorski

Zadanie 5 – Inwestor zastępczy

Zadanie  6 – Promocja projektu

 

3.      Cele projektu:

 

Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie jakości oraz dostępności usług świadczonych przez KCRIO poprzez realizację przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu szpitalnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia i aparatury medycznej.

 

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

 • rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego (budynek nr 2) KCRiO dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni diagnostycznych (USG, RTG, DENSYTOMETR) oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu,
 • przebudowę części budynku nr 2 – istniejących pomieszczeń na pomieszczenia Banku Krwi oraz Izby Przyjęć (1-sza kondygnacja) a także stworzenie w ramach istniejącego Oddziału Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji pomieszczeń izolatki (2-ga kondygnacja),
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej umożliwiających realizację świadczeń.

4.      Planowane efekty:

 

Efekty bezpośrednie związane z realizacją tego celu to:

 • poprawa wykorzystania dostępnej infrastruktury przy racjonalizacji potencjału łóżkowego instytucji,
 • zwiększenie poziomu innowacyjności KCRiO m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii budowy i wyposażenia bloku operacyjnego (system filtrów z pełną klimatyzacją i nawiewem laminarnym, ściany z blachy, stoły operacyjne z wymiennymi blatami itp.),
 • poprawa organizacji świadczeń poprzez zastosowanie w ramach projektu innowacji procesowej – usytuowanie funkcjonalnej zarówno sali wybudzeń, centralnej sterylizator ni jak i OAIIT a także pracowni diagnostyczno-obrazowej w pobliżu bloku operacyjnego,
 • poprawa warunków rozwoju i możliwości dalszej specjalizacji KCRiO w zakresie endoprotezplastyki w tym koncentracji wykonywania zabiegów kompleksowych, szczególnie w kontekście dotychczasowej wysokiej pozycji i potencjału KCRiO w tym zakresie,
 • poprawa warunków dla utworzenia w KCRiO ośrodka referencyjnego w zakresie realizacji zabiegów endoprotezoplastyki stawów, w szczególności endoprotezoplastyki rewizyjnej,
 • poprawa możliwości opieki kompleksowej nad pacjentami z zakresu endoprotezoplastyki oraz poprawa warunków dla realizacji w KCRiO modelu opieki koordynowanej dla endoprotezoplastyki i wdrażania zaleceń Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji w tym zakresie.

 

Realizacja projektu umożliwi również tym samym:

 • zwiększenie liczby realizowanych świadczeń zabiegowych, w szczególnie w zakresie endoprotezoplastyki stawów,
 • skrócenie czasu hospitalizacji a tym samym umożliwienie przyjęcia większej liczby pacjentów – szacuje się że skrócenie pobytu pacjenta w ramach hospitalizacji do 5 dni
 • (obecnie średni czas pobytu pacjenta na oddziale przy zabiegu endoprotezoplastyki biodra wynosi 10 dni),
 • poprawę komfortu pobytu pacjenta oraz odwiedzających w szpitalu i komfortu obsługi (m.in. poprzez zapewnienie sal operacyjnych o odpowiednim metrażu oraz wyposażeniu umożliwiającym przeprowadzenie pełnej diagnostyki w jednym miejscu, sal przygotowania pacjenta oraz wybudzeń, izolatki ze śluzą, komfortową izbą przyjęć wraz z salą rehabilitacyjną, dostęp do diagnostyki RTG, USG, densytometru zarówno dla pacjentów oddziału jak i osób z zewnątrz, poczekalni etc.),
 • poprawę warunków dydaktycznych wnioskodawcy – KCRiO jest ośrodkiem prowadzącym specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, fizjoterapii a także kształcenie podyplomowe,
 • optymalizację wykorzystania i rozmieszczenia kadr medycznych KCRIO, poprzez umożliwienie zwiększenia liczby wykonywanych zabiegów, skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, lepszą organizację jego obsługi,
 • poprawę warunków pracy w szpitalu poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia szpitalnego, poprawę warunków ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa i higieny,
 • poprawę jakości udzielania świadczeń oraz efektów zdrowotnych uzyskiwanych wśród pacjentów, poprzez m.in. poprawę jakości i precyzji diagnostyki, zmniejszenie potencjalnej liczby powikłań śród i pooperacyjnych, zmniejszenie liczby koniecznych operacji rewizyjnych.

 

5.      Okres realizacji projektu

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 24.10.2016 r.
Termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 30.11.2020 r.