Zakres działalności

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka to zorganizowana w systemie pawilonowym nowoczesna placówka służby zdrowia usytuowana na terenie parkowym Woli Justowskiej. Szpital wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt i w swoich nowoczesnych wnętrzach udziela świadczeń zdrowotnych w ramach oddziałów szpitalnych oraz lecznictwa ambulatoryjnego.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji udzielane są w trybie stacjonarnym na Oddziale Rehabilitacji oraz w ramach rehabilitacji dziennej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej (rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja pourazowa) i w Gabinetach Rehabilitacyjnych.

Świadczymy pełny zakres zabiegów ortopedycznych w Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii Rehabilitacji w ramach opieki stacjonarnej w szczególności; endoprotezoplastykę biodra, kolana, oraz artroskopowe zabiegi operacyjne. Udzielamy również porad lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych w ramach Poradni Urazowo – Ortopedycznej Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Neurologicznej, Poradni Leczenia Bólu i Gabinetów Rehabilitacji. Zgodnie z przyjętymi założeniami, planowany jest nasz dalszy rozwój, zakładający poszerzenie bazy szpitalnej i ambulatoryjnej.

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka to nowoczesny ośrodek ortopedyczno – urazowy i rehabilitacyjny. Działający w dwóch budynkach szpitalnych Oddział Rehabilitacji (42 łóżkowy) oraz Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji (32 łóżkowy) z nowoczesnym Blokiem Operacyjnym, Oddziałem Anestezjologii i i Intensywnej Terapii, zapleczem diagnostyczno – laboratoryjnym oraz Zespołem Poradni Specjalistycznych, w skład, którego wchodzą Poradnie: Rehabilitacyjna, Urazowo-Ortopedyczna, Neurologiczna, Leczenia Bólu i Gabinety Rehabilitacyjne. Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka pracuje zgodnie ze standardami europejskimi. W Szpitalu pracuje 11 osób posiadających tytuły i stopnie naukowe. MSOR jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej oraz od 2006 roku zostało wpisane na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. MSOR znajduje się w czołówce ośrodków leczniczych w Polsce pod względem ilości wszczepionych sztucznych stawów kolanowych, oraz ilości wszczepionych sztucznych stawów biodrowych.

Rys historyczny

Krakowskie Centrum Rehabilitacji zostało powołane Zarządzeniem Nr 4/91 Wojewody Krakowskiego z dnia 10 stycznia 1991r. jako zakład społecznej służby zdrowia zapewniający mieszkańcom województwa krakowskiego opiekę szpitalną w zakresie rehabilitacji leczniczej, zwłaszcza chorym z uszkodzonym narządem ruchu.

Pierwszym dyrektorem w drodze konkursu został dr n. med. Bogusław Frańczuk adiunkt Kliniki Traumatologii Akademii Medycznej w Krakowie. Decyzją Wojewody przekazano Centrum nieruchomość o powierzchni 5 ha zabudowana 20 budynkami o łącznej kubaturze 9761,49m3 z czego działka oraz 9 budynków usytuowanych na jej terenie jest wpisanych do rejestru zabytków. Teren ten zajmowany był przez wojsko. W chwili przejęcia żaden z obiektów nie nadawał się do bezpośredniego zagospodarowania. Centrum rozpoczęło swoją działalność od przeprowadzenia kapitalnych remontów oraz modernizacji przejętych obiektów. Wszyscy pracownicy, bez względu na wykształcenie czy zajmowane stanowisko, realizując swoje wyobrażenia o nowoczesnym szpitalu, sami przygotowywali nie tylko oddziały dla przyszłych pacjentów, ale nawet porządkowali otoczenie. W wyniku licznych modernizacji oraz kapitalnych remontów na przestrzeni 15 lat zostało wyremontowanych i zaadaptowanych dla potrzeb pacjentów 7 budynków. Pierwszymi pracownikami od 01.07.1991r. byli rehabilitanci przejęci ze zlikwidowanego Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów. Pierwszym obiektem była oddana do użytkowania w lutym 1992r. Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna. Sukcesywnie został uzupełniany sprzęt medyczny w celu prowadzenia zabiegów z zakresu hydroterapii, światłolecznictwa, zabiegów parafinowych, elektroterapii i kinezyterapii. W 1995r. zostały zakończone prace remontowo adaptacyjne budynku szpitalnego z oddziałem chirurgii ortopedyczno – urazowej, blokiem operacyjnym, centralną sterylizacja, oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii medycznej, izbą przyjęć oraz pracownią rtg. Od podstaw wybudowano:

  • Budynek gazów medycznych,
  • Podstację traffo,
  • Ekologiczną kotłownię c.o. pary technologicznej i c.w.u,
  • Centralny Magazyn sprzętu ortopedyczno- rehabilitacyjnego.

Przez kolejne lata w struktury organizacyjne Krakowskiego Centrum Rehabilitacji były włączane lub wydzielane następujące jednostki organizacyjne:

Zarządzeniem Nr 137/92 Wojewody Krakowskiego z dnia 21 sierpnia 1992r. do Krakowskiego Centrum Rehabilitacji zostały włączone jednostki organizacyjne szpitala im G. Narutowicza; Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna i Wojewódzka Poradnia Ortopedyczna, wydzielone ze struktur organizacyjnych KCR z dniem 01.01.1995r. Zarządzeniem Wojewody Krakowskiego Nr 110/94 z dnia 20.10.1994r. (bez Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego). Zarządzeniem Nr 120/93 Wojewody Krakowskiego z dnia 31.08.1993r. do Krakowskiego Centrum Rehabilitacji jako jego jednostka organizacyjna zostało włączone Akademickie Centrum Rehabilitacji w Zakopanem, wydzielone ze struktur organizacyjnych KCR z dniem 1 stycznia 1995r. Zarządzeniem Wojewody Krakowskiego Nr 130/94 z dnia 23.11.1994r. Zarządzeniem Wojewody Krakowskiego Nr 115/95 z dnia 2.10.1995r. włączono Oddział Rehabilitacji Ruchowej Krakowskiego Szpitala Okulistycznego w Wilkowicach do KCR z dniem 01.04.1996r. W latach 1997 do 2004 działały na terenie Centrum na podstawie umowy z CM UJ Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Klinika Rehabilitacji i Zakład Reumatologii.

Z dniem 01.01.1997r. jako jedna z czterech jednostek służby zdrowia Województwa Małopolskiego Krakowskie Centrum Rehabilitacji biorąc udział w organizowanym przez Biuro Przekształceń Systemowych w ochronie zdrowia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, programie pilotażowo wdrożeniowym, mającym na celu wypracowanie zasad funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w nowej przygotowywanej reformie opieki zdrowotnej w Polsce, przekształciło się w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zarządzeniem Nr 249/96r. Wojewody Krakowskiego z dnia 3.12.1996r. zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa krakowskiego pod numerem 0036/0001.

W 2005r. Krakowskie Centrum Rehabilitacji zajęło 4 miejsce w Polsce w ilości wszczepionych sztucznych stawów kolanowych i 6 miejsce w ilości wszczepionych sztucznych stawów biodrowych.