Niniejsze prawa i obowiązki ułożone są dla Ciebie. Zaznajamiając się z nimi pragniemy zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w naszej jednostce. Chcemy uczynić wszystko, aby Twoja satysfakcja ze świadczonych przez nas usług medycznych była jak najwyższa.
Korzystając z usług Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka masz prawo do:

 • Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej, poszanowania Twojej prywatności i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Zachowania tajemnicy o Twoim stanie zdrowia. Innym osobom informacji o Twoim stanie zdrowia będziemy udzielać tylko za Twoją zgodą, z wyjątkiem przypadków, gdy jej uzyskanie nie będzie możliwe. Masz prawo zastrzec, by wszelkie informacje dotyczące Twojej osoby i przebiegu leczenia pozostały w tajemnicy
 • Badania diagnostyczne, leczenie, rehabilitację prowadzić będzie personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach. U nas otrzymasz świadczenie zdrowotne odpowiadające wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę nad Tobą. Personel Szpitala ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.
 • Uzyskania od lekarza informacji o Twoim stanie zdrowia, przebiegu i zastosowanych metodach leczenia, o alternatywnych metodach terapii, które mogą być zastosowane w Twoim przypadku, jak również prawo wglądu w dokumentację medyczną za pośrednictwem lekarza.
 • Informacji o planowanych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, ryzyku i korzyściach. Jeśli istnieje możliwość zastosowania różnych metod diagnostycznych masz prawo współuczestnictwa w dokonywaniu wyboru.
 • Wyrażenia zgody na proponowane leczenie i postępowanie diagnostyczne lub zrezygnowania z nich. Przedstawimy Ci następstwa Twojego wyboru. Pamiętaj, że odmawiając proponowanego leczenia utrudniasz lub uniemożliwiasz leczenie, czego konsekwencją może być wypis z oddziału. Masz prawo zgodzić się lub odrzucić propozycję udziału w badaniach naukowych lub zajęciach dydaktycznych, a także zmienić decyzję w tej sprawie, co nie będzie miało wpływu na jakość sprawowanej nad Tobą opieki
 • Zasięgnięcia drugiej opinii, a więc prawo do konsultacji przez innego niż prowadzący lekarz
 • Bezpłatnego otrzymania orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych bezpłatnie, jeśli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy oraz innymi sytuacjami przewidzianymi w odpowiedniej ustawie
 • Zaopatrzenia w leki, materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia w czasie pobytu w oddziale szpitalnym
 • Informacji na temat pomieszczeń i urządzeń, z których możesz korzystać oraz ich usytuowania
 • Opieki pielęgnacyjnej przez osobę wskazaną przez siebie jeśli nie zakłóci to pracy pracowników i nie wywoła sprzeciwu innych chorych.
 • Osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz w wyznaczonych godzinach, a jeśli nie zakłóci to toku pracy oddziału, bądź nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów, również w innych godzinach (uprawnienie to może być ograniczone ze względów sanitarno-epidemiologicznych, porządkowych)
 • Kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Koszty związane z zapewnieniem dostępu do tych świadczeń nie mogą obciążać budżetu naszego zakładu.
 • Opieki duszpasterskiej w oddziale sprawowanej przez kapelana szpitalnego wyznania rzymsko-katolickiego. W sytuacji, gdy pacjent oczekuje opieki kapłana innego wyznania, informuje o tym pielęgniarkę.
 • Przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie Szpitala, jeśli przebywasz na oddziale szpitalnym,
 • Dochodzenia swoich praw, składania skarg i zażaleń poprzez wystąpienie do:
  – Osób zapewniających bezpośrednią opiekę (ordynator, lekarz prowadzący, pielęgniarka oddziałowa)
  – Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w Szpitalu,
  – Dyrektora Szpitala,
  – Pełnomocnika Praw Pacjenta MO NFZ.
 • Jeżeli naruszenie Twojego prawa dotyczyło czynności fachowej masz prawo zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej (31-123 Kraków ul. Krupnicza 11A nr tel. 12-619-17-20) lub Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (31-153 Kraków ul. Szlak 61 nr tel. 12-422-88-54). Sprawy w tym zakresie rozpatruje Pełnomocnik Odpowiedzialności Zawodowej.
 • Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi pełnoletniemu z tą tylko różnicą, że informacja o jego stanie zdrowia przekazywana jest rodzicom lub opiekunom prawnym. Oni również decydują o wyrażeniu zgody lub odmowie jej udzielenie na proponowane zabiegi i badania.
Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka wymaga zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawnych. Udostępniając katalog praw przysługujących pacjentom jesteśmy równocześnie zobligowani do nałożenia obowiązków, których powinien przestrzegać każdy pacjent.
Przestrzegaj:
 • Posiadania ważnej legitymacji ubezpieczeniowej (dowodu ubezpieczenia), dowodu osobistego.
 • Regulaminu Porządkowego i rozkładu dnia w oddziale.
 • Stosowania się do zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.
 • Zakazu przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 • Zakazu palenia tytoniu.
 • Zasad higieny osobistej oraz utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu.
 • Zasad korzystania z urządzeń i powierzonego Ci sprzętu. Pamiętaj, że służy on wielu chorym.
 • Kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych chorych i personelu.