§ Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, NIP: 6771703375, Regon: 35119473600000, wpisany do KRS: 0000038598.

Dane kontaktowe Administratora:
– adres mailowy: office@kcr.pl
– adres pocztowy: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie ze strony internetowej w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych na witrynie internetowej jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie ze strony internetowej nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

§ Prawa własności intelektualnej

Korzystanie z zamieszczonych w witrynie internetowej materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.
Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do strony, jak i do jakichkolwiek jej elementów są zastrzeżone.

§ Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez użytkownika strony w formularzach, będą przetwarzane przez Administratora wyłączenie w celu realizacji usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy lub w celach marketingowych na podstawie wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust 1 lit. a RODO -udzielona zgoda, art. 6 ust. 1 lit b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcie umowy.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzanie również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Zapewnienie kontaktu- wszelkie dane podane przez użytkownika strony w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.
 4. Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych- przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika strony, w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.
 5. Rekrutacja – wszelkie dane przesyłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. Art. 221 Kodeksu Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą- art. 6 ust1 lit. a RODO.

§ Zakres zbierania danych

Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika strony lub w zakresie wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy.

§ Prawo dostępu

 1. Osoba korzystająca posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  3. wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszenie przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na:
– adres mailowy: office@kcr.pl
– adres pocztowy: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ Podawanie danych jest dobrowolne

Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od administratora komunikatów marketingowych.

§ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przesyłania wiadomości drogą e-mailową (wysyłka newslettera) podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem profilowania, w celu dopasowania treści wiadomości do preferencji określonego klienta.

§ Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
 2. Dane osobowe użytkowników strony mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe mogą być powierzone innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.

§ Zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostepnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

§ Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

§ Zmiana Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzone w serwisie, o stosowanych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej.

§ Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze strony internetowej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.