Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji sytemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informujemy, iż w dniu 13 września 2017r. zawarta została pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii umowa na dofinansowanie realizacji projektu Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji sytemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej”. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji sytemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej” obejmującego inwestycję polegającą na:

  1. przebudowie budynku nr 11 (aktualnie nieużytkowanego) na budynek bloku operacyjnego, w którym będą  3 w pełni wyposażone sale operacyjne,  sala wybudzeń (4 łożka),  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (3 łóżka), Centralna Sterylizacja, Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, Densytometria).
  2. przebudowie istniejącego budynku nr 2 w zakresie Izby Przyjęć, Banku Krwi oraz pomieszczeń Izolatki
  3. zakupie nowoczesnego wyposażenia i aparatury medycznej

Całkowita wartość Projektu wynosi 24 000 000,00 zł w tym:
– wydatki kwalifikowane Projektu: 19 199 999,98 zł (dofinansowanie z UE: 17 999 999,98 zł tj. 93,75% i  dofinansowanie z budżetu państwa: 1 200 000,00 zł tj. 6,25%),
– wkład własny stanowi kwotę: 4 800 000,02 zł

Potrzeba realizacji projektu to wynik analizy prognoz demograficznych, zapotrzebowania na realizację procedur hospitalizacji z powodów związanych z chorobami kostno-stawowymi, czasu oczekiwania na realizację procedur (w szczególności z zakresu endoprotezoplastyki), ilości osób oczekujących na świadczenia.

Należy podkreślić, że KCRiO od lat charakteryzuje się jednym z najwyższych w WM czasów oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki stawów, w szczególności biodrowego i kolanowego, oraz wysoką liczbą oczekujących na zabieg. Pod względem ilości wszczepionych sztucznych stawów KCRiO zajmuje 1 m-ce w WM, rocznie wykonuje się ich tu ponad 800 zabiegów endoprotezoplastyki, w tym skomplikowane zabiegi rewizyjne. Od 4 lat KCRiO zajmuje 3 m-ce w kraju w ilości wszczepionych endoprotez kolana. Ponad 20 % pacjentów oczekujących na tego typu zabiegi zapisanych jest w kolejce do KCRIO. KCRiO jako jedyna jednostka w Małopolsce od 2010 roku przeprowadza zabiegi endoprotezoplastyki dla pacjentów chorych na hemofilię.

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie pełnych wytycznych modelu opieki kompleksowej i koordynowanej nad pacjentem poddanym zabiegom endoprotezoplastyki  (stawu biodrowego i kolanowego) zgodnych z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Posiadanie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest również bardzo istotnym czynnikiem warunkującym możliwość rozszerzenia działalności leczniczej o nowe świadczenia lecznicze (protezy 3D), które poprawi skuteczność oraz dostępność leczenia pacjentów „nietypowych”.