Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 18:00
Środa 7:00 – 18:00
Czwartek 7:00 – 18:00
Piątek 7:00 – 18:00

 

Dr Andrzej Kwaskowski:

Poniedziałek 8:00 – 15:30
Wtorek 8:00 – 12:30
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 8:00 – 10:00

Numery telefonów

Rejestracja 12 42 87 360
Lekarz Kierujący Oddziałem 12 42 87 331

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przysługuje Pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a Pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W jej skład wchodzą co najmniej 2 porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel), średnio po 5 zabiegów dziennie. Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego pobyt może zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą Dyrektora Małopolskiego Oddziału NFZ.

Podstawą przyjęcia Pacjenta na rehabilitację w warunkach ośrodka dziennego jest skierowanie wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności:

 • lekarzy oddziału: urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, chorób wewnętrznych, reumatologicznego, onkologicznego, ginekologicznego, rehabilitacyjnego, neurologicznego,
 • lekarzy poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, onkologicznej,
 • lekarza POZ : w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych, kwalifikacji dokonuje lekarz oddziału rehabilitacyjnego po badaniu Pacjenta, który powinien przywieźć komplet aktualnych badań potwierdzających rozpoznanie.

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON oraz numerem kodu resortowego i czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie.

Skierowanie może być dostarczone osobiście  od poniedziałku do piątku w godzinach 9 do 13 lub za pomocą osób trzecich oraz poczty do sekretariatu Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej.

 1. Sekretarka medyczna/statystyk medyczny przekazuje skierowanie dostarczone pocztą lub przez osoby trzecie Lekarzowi Kierującemu Pododdziałem.
 2. Pacjentowi, który wysyła skierowanie pocztą lub za pomocą osób trzecich zostaje wyznaczony termin przyjęcia lub zakres dokumentów, które są konieczne do kwalifikacji.
 3. Sekretarka medyczna/statystyk medyczny informuje Pacjenta o wyznaczonym terminie przyjęcia oraz o dokumentach, które Pacjent powinien mieć ze sobą lub dokumentach, które powinien uzupełnić w celu dokonania kwalifikacji do przyjęcia (pisemnie).
 4. Pacjent, który dostarcza skierowanie osobiście w wyznaczonych godzinach zostaje przyjęty w tym dniu przez Lekarza Kierującego Pododdziałem.

W dniu zgłoszenia się na badanie lekarskie Pacjent powinien posiadać:

 • dowód osobisty,
 • aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne (ważność 1 miesiąc),
 • wypisy ze szpitala (karty informacyjne), aktualne wyniki badań.
 1. Lekarz sprawdza prawidłowość skierowania, kwalifikuje Pacjenta do przyjęcia na podstawie analizy całości wymaganej dokumentacji i wyznacza termin przyjęcia.
 2. Adnotacja lekarza kwalifikującego na “skierowaniu” zawiera informacje:
  • Pacjent został zakwalifikowany oraz kategorię Pacjenta „stabilny” lub „pilny”,
  • w jakim przybliżonym terminie Pacjent powinien zostać przyjęty np. “w kolejności zgłoszeń” lub “najbliższym wolnym terminie”,
  • Pacjent nie kwalifikuje się do leczenia w systemie rehabilitacji dziennej trwale lub czasowo (podanie potrzebnych do uzupełnienia informacji zdrowotnych), ewentualne sugestie, w jakiej placówce powinna być kontynuowana rehabilitacja,
  • w razie odmowy przyjęcia – Pacjent otrzymuje od lekarza ustną informację, na żądanie informację pisemną z krótkim uzasadnieniem.

Sekretarka medyczna/statystyk medyczny wpisuje Pacjenta do kolejki.

W wyznaczonym do przyjęcia dniu Pacjent zgłasza się do sekretariatu oddziału, gdzie po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne, zostaje wpisany do systemu.

 1. Lekarz przeprowadza badanie, zleca w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań (EKG, pomiar ciśnienia itp.) oraz decyduje o rodzaju zabiegów.
 2. Lekarz odbiera od Pacjenta stosowne oświadczenia.

W pierwszym dniu pobytu Pacjent powinien posiadać dokumenty wymienione w punkcie 4 oraz dodatkowo:

 • wygodny strój sportowy np. dres,
 • obuwie sportowe,
 • indywidualny sprzęt ortopedyczny, o ile go posiada,
 • ręcznik.
 1. Pacjent zgłasza się do Zastępcy Kierownika Działu Fizjoterapii, który ustala grafik zabiegów oraz zapoznaje Pacjenta z topografią oddziału.
 2. Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

W ostatnim dniu Pacjent podlega badaniom lekarskim oraz otrzymuje od lekarza kartę wypisową.