POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
im. prof. Bogusława Frańczuka

 

Dyrekcja Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka jest przekonana o konieczności przestrzegania w ramach prowadzonej przez siebie działalności udzielanych świadczeń medycznych przepisów prawa oraz norm etycznych mających na celu zapobieganie wszelkim przejawom korupcji. Zobowiązujemy się do promowania prowadzonej działalności w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych. Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich pracownikach Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego  im. prof. Bogusława Frańczuka.

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka wspiera  i zachęca swoich pacjentów, klientów, partnerów biznesowych i dostawców, aby w swoich działaniach kierowali się zasadami etyki, uczciwością oraz przestrzegali obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zapobiegali wszelkim przejawom korupcji.

Dyrekcja Szpitala wdraża i dążyć będzie do doskonalenia Systemu Zarządzania Działaniami antykorupcyjnymi PN-ISO 37001:2017. Nasze działania realizujemy poprzez:

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych regulacji prawnych i uregulowań,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez każdą grupę zawodową pracowników naszego szpitala
  • dążenie do wzrostu świadomości pracowników w zakresie identyfikowania zagrożeniom korupcyjnym i podejmowanie skutecznych działań antykorupcyjnych,
  • dążenie do wzrostu świadomości pacjentów Szpitala i podmiotów współpracujących
    w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
  • dokonywanie okresowych analiz występujących ryzyk korupcyjnych i niezwłoczne eliminowanie zagrożeń korupcyjnych i reagowanie na występujące zagrożenia korupcyjne.

Dyrekcja Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka  deklaruje swoje osobiste pełne zaangażowanie  w funkcjonowanie i udoskonalanie Systemu Zarządzania Działaniami antykorupcyjnymi PN-ISO 37001:2017.

 

dr n. med. Paweł Kamiński

Dyrektor

 

Kraków, 12.05.2021 r.