Decyzja o wypisie.

Decyzję o wypisaniu ze szpitala podejmuje lekarz. Nie ma możliwości pozostawania w szpitalu bez wskazań medycznych. O wypisie do domu Pacjent i/lub Jego bliscy informowani są podczas wizyty w przeddzień wyjścia.

Kwestionowanie zasadności wypisu

Jeżeli Pacjent lub jego Przedstawiciel ustawowy zgłasza wątpliwości diagnostyczne lub terapeutyczne odnośnie zasadności wypisania do domu po zakończonym leczeniu, może zawnioskować do Lekarza Kierującego Oddziałem/Pododdziałem o zwołanie konsylium lub uzyskanie opinii innego lekarza. Lekarz ma prawo odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna że żądanie jest bezzasadne. Zarówno żądanie pacjenta jak i odmowa lekarza zostają odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.

Wypis na własne żądanie

Nikt nie może zmusić pacjenta do pobytu wbrew jego woli (poza osobami ubezwłasnowolnionymi). Dlatego tez pacjent ma prawo żądania wypisania w każdym momencie, co należy zgłosić lekarzowi. Lekarz udzieli wówczas informacji o przewidywanych skutkach przerwania leczenia w danym momencie. Pacjent zostanie poproszony o podpisanie informacji o przerwaniu leczenia.

Wypis dyscyplinarny

Gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie leczenia może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla Jego życia lub zdrowia albo życia i zdrowia innych osób.

Wypis

Wypis to dokument medyczny poświadczający przebieg hospitalizacji. Wskazany jest tam stan pacjenta w momencie przyjęcia i wypisu, diagnoza, zastosowanie leczenie oraz zalecenia medyczne dla pacjenta. Pacjenci wypisywani są z oddziału z reguły w godzinach przedpołudniowych.

Porady

Ze względu na możliwe osłabienie po pobycie w szpitalu doradzamy, aby Pacjent zorganizował sobie pomoc i asystę bliskiej osoby w dotarciu do domu i życiu codziennym przez najbliższe dni.

Transport

Prosimy o zorganizowanie transportu do domu. Jeżeli to będzie niemożliwe, prosimy o tym fakcie poinformować personel oddziału, który zamówi dla Państwa taksówkę za którą będziecie musieli Państwo sami zapłacić.
Karetka może zostać udostępniona wyłącznie w sytuacji, gdy spełniają Państwo określone kryteria medyczne.

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPRAWIE TRANSPORTU SANITARNEGO