Znak postępowania: A.I.271-23/16

23/16 Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji na terenie Dziennego Domu Opieki Medycznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i OrtopediiPrzedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, nr wniosku: WND-POWR.05.02.00-00-0129/15.

Załączniki