Znak postępowania: A.I.271-84/14

Wykonanie budowlano – wykonawczej dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na oddział szpitalny (rehabilitacja), uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Załączniki