Znak postępowania: A.I.4250.6.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów
w zakresie reumatologii w Poradni Reumatologicznej, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki