Znak postępowania: A.I.271–1-90/14

Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane w Centrum Ambulatoryjnym na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z narodowym funduszem zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki