Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji
Paweł Zieliński
 

p.o Lekarz Kierujący
Oddziałem Chirurgii Urazowej,
Ortopedii i Rehabilitacji:
dr n. med. Paweł Zieliński

specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
specjalista medycyny sportowej

 

 Rafał Nazimek Zastępca lekarza kierującego
Oddziałem Chirurgii Urazowej,
Ortopedii i Rehabilitacji
dr n. med. Rafał Nazimek

specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
specjalista w zakresie chirurgii ogólnej

 

goral
 
                      Pielęgniarka Oddziałowa:
                      mgr Sylwia Góral
                      specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa
                      anestezjologicznego i intensywnej terapii
 
Numery telefonów:
Sekretariat 12 42 87 308
Lekarz Kierujący Oddziałem 12 42 87 313
Pielęgniarka Oddziałowa 12 42 87 311
Dyżurka lekarska 12 42 87 315
Dyżurka pielęgniarska 12 42 87 310

 

 

 

 

 

 

 
ochuoir
 
Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo - profilaktycznej działalności Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Oddział liczy 45 łóżek rozmieszczonych w 11 salach 2,3 i 5 łóżkowych.
 
Do podstawowych zadań oddziału należy: 
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu zabiegów ortopedycznych w ramach opieki stacjonarnej w szczególności: endoprotezoplastyka biodra, endoprotezoplastyka kolana, artroskopowe zabiegi operacyjne,
 • praca zespołu terapeutycznego - lekarze, rehabilitanci i fizjoterapeuci oraz pielęgniarki - zmierzająca do odtworzenia lub kompensacji funkcji utraconych w wyniku choroby tak, aby Pacjent mógł maksymalnie samodzielnie realizować swoje potrzeby życiowe,
szeroko pojęta edukacja chorego i jego rodziny pozwalająca na prawidłowe funkcjonowanie w warunkach domowych.
Nasza kadra
Lekarze - specjaliści w zakresie ortopedii i traumatologii
Lekarze - rezydenci
dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski lek. med. Adam Górak
dr n. med. Paweł Kamiński lek. med. Sylwester Śmiałek
dr n. med. Paweł Zieliński lek. med. Piotr Kucharski
dr n. med. Rafał Nazimek lek. med. Maciej Wroński
lek. med. Wojciech Jurek lek. med. Katarzyna Paluch
lek. med. Jarosław Ambroży lek. med. Paweł Latacz
dr n. med. Łukasz Niedźwiedzki lek. med. Przemysław Pękala
lek. med. Adam Zawojski  

lek. med. Paweł Kunicki

 
   

19 pielęgniarek w tym 5 specjalistek pielęgniarstwa i 2 z tytułem magistra
Kwalifikacja i przyjęcie Pacjenta na Oddział
  1. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Poradni Urazowo - Ortopedycznej lub skierowania wystawionego przez lekarza oddziału innego szpitala.
  2. Przyjęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa NFZ po wpisaniu w kolejkę oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne lub inne świadczenia z określoną przez lekarza kategorią „stabilny” lub „pilny”.
 1. Sekretarka medyczna / statystyk medyczny telefonicznie potwierdza zgodę na planowe przyjęcie Pacjenta do oddziału z trzy miesięcznym wyprzedzeniem, informując o konieczności konsultacji anestezjologicznej i ustalając jej termin.
  1. Pozytywny wynik konsultacji anestezjologicznej stanowi podstawę do ustalenia Pacjentowi konkretnego terminu przyjęcia na oddział.
 2. Ordynator oddziału / Lekarz Kierujący Oddziałem przekazuje sekretarce medycznej/statystykowi medycznemu najpóźniej tydzień  przed terminem listę Pacjentów do przyjęcia.
  1. Podczas pobytu Pacjenci są rehabilitowani.
 3. Czas pobytu wynika z procesu leczenia i wynosi:
   • standardowo - około 6 dni kalendarzowych,
   • Pacjenci chorzy na cukrzycę – 14 dni kalendarzowych
   • Pacjenci z hemofilią – 15 dni kalendarzowych,
   • Pacjenci z wykonaną rewizją – 7 do 15 dni kalendarzowych,

Przybycie Chorego w wyznaczonym dniu

  1. Sekretarka medyczna / statystyk medyczny dokonuje rejestracji chorego do przyjęcia w programie komputerowym, zakłada teczkę dokumentacji medycznej, przygotowuje dokumenty do przyjęcia.
  2. Lekarz przyjmujący Pacjenta zbiera potrzebne dane dotyczące chorego i jego rodziny lub prawnego opiekuna w celu założenia Historii Choroby.
 1. Pacjent w obecności lekarza wyraża pisemną zgodę odnotowaną w Historii Choroby na przyjęcie na oddział, leczenie, zabieg operacyjny, wstępne badania diagnostyczne i działania terapeutyczne oraz wskazuje osoby upoważnione do informacji o jego stanie zdrowia i do uzyskania dokumentacji w przypadku jego śmierci .
  1. Pacjent przyjęty w celu przeprowadzenia zabiegu operacyjnego wyraża w obecności lekarza anestezjologa zgodę na rodzaj znieczulenia oraz przetoczenie krwi.
 2. Pielęgniarka dyżurna oddziału do którego został przyjęty Pacjent:
  • udaje się wraz z Pacjentem na salę chorych,
  • w razie konieczności pomaga w przebraniu się chorego,
  • wskazuje łóżko i w razie potrzeby pomaga w ułożeniu/przełożeniu chorego,
  • zabezpiecza leki osobiste pacjenta,
  • zabezpiecza szpitalną dokumentację medyczną.
 1. Pielęgniarka dyżurna oddziału zapoznaje Pacjenta, z:
  • topografią oddziału,
  • rozkładem dnia w oddziale,
  • przysługującymi mu prawami oraz obowiązkami zgodnie z procedurą,
 1. Pielęgniarka dyżurna oddziału informuje Pacjenta o:
  • możliwości skorzystania z depozytu rzeczy wartościowych,
  • możliwości sprawowania opieki przez rodzinę i osoby bliskie.

Pobyt Chorego w oddziale

 1. Pielęgniarka ustala proces pielęgnacji Pacjenta. 
 2. Ordynator oddziału/ Lekarz Kierujący oddziałem wyznacza lekarza opiekującego się Pacjentem.
 3. Lekarz opiekujący się Pacjentem po przeprowadzeniu badaniu, planuje proces leczniczy.

Wypis z oddziału - ostatni dzień pobytu

 1. Lekarz po zakończeniu procesu leczenia podejmuje decyduje o wypisie z oddziału.
 2. Sekretarka medyczna / statystyk medyczny dokonuje rejestracji wypisu w programie komputerowym, wydaje dokumenty Pacjenta oraz archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z procedurami.

Przekazanie Pacjenta z innego szpitala

Odbywa się po uzgodnieniu przyjęcia między lekarzem oddziału szpitalnego a Lekarzem Kierującym Oddziałem lub upoważnionym przez niego lekarzem, zgodnie z określoną procedurą.

Przyjęcia Pacjentów w trybie przyśpieszonym

W razie nieplanowanego “wolnego łóżka” (np. nieprzybycie chorego do planowanego przyjęcia, przekazanie Pacjenta do innego szpitala, wcześniejszy wypis osoby hospitalizowanej) możliwe jest wcześniejsze telefoniczne wezwanie kolejnego, oczekującego w kolejce Pacjenta. Dotyczyć to może jedynie Pacjentów uprzednio zakwalifikowanych.

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|